Scythian’s (sakas) invaded the Gandhara region in ..?

A) 65 BC

B) 85 BC

C) 75 BC

D) 95 BC